و شگفتا از خودت دختر! :)

+انصافا بیدار موندن تا اذان صبح آسون‌تره تا بیدار شدن! :)

بعدانوشت: مخصوصا که صدای پرنده‌ها رو هم بهتر و بدون خواب‌آلودگی میشه شنید. :) ۴:۰۹‌.

بعدانوشت‌تر: و این‌که محو شدن تدریجی ستاره‌ها و روشن شدن تدریجی آسمون رو ببینی، خیلی حس خوبیه. :) اگه دور تا دورم رو ساختمون احاطه نکرده‌بود و برآمدن خورشید رو هم می‌دیدم، خوب‌تر می‌شد. :) نیم‌ساعت بعد از قبلی.