جُمعـہ مـے آیَـد پیاپـے


پشت هَـم، اما دریـــغ 


آن‌ڪہ مـے بایـد بیایَـد


رخ ز ما پـوشانده‌استـ 


++

رمز گشایش مشکلات⇦

خیال نکنیم اگر راضی نباشیم بهتر می‌توانیم دعا کنیم و اگر شاکی باشیم خدا بهتر مشکلات ما را می‌بیند.

 لبخند زدن در اوج مشکلات و راضی بودن در هنگام دعا، رمز گشایش است.

#استاد پناهیان